Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

dzulajj
2222 d21d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte via777727772 777727772
dzulajj
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife via777727772 777727772

January 04 2018

dzulajj
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
dzulajj
9970 a54f
Reposted frompanizwasem panizwasem
dzulajj

January 03 2018

dzulajj
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
— Sonia Pohl
Reposted fromnoms noms viacygaretka cygaretka
dzulajj
4010 09f0
Reposted fromyourself yourself viacygaretka cygaretka
dzulajj
 Mam szaloną ochotę na Twoje towarzystwo
Bez względu na wszelkie erotyczne objawy
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "List do żony"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacygaretka cygaretka
dzulajj
dzulajj
Myśliszmisiębezprzerwy.
dzulajj
3662 139d
Reposted fromhepi hepi viacygaretka cygaretka
dzulajj
7873 0509 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viacygaretka cygaretka
dzulajj
Zobaczysz, jeszcze Ci dziś przejdę przez myśl.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viacygaretka cygaretka
dzulajj
4185 b75f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacygaretka cygaretka
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viacygaretka cygaretka
dzulajj
Jestem Cie w stanie nawet poprosić żebyś tego nie robiła 
— ale będę milczeć

November 25 2017

dzulajj
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
dzulajj
8876 26b2 500
dzulajj
8931 b5a5
dzulajj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl